تحصیلات
نام مستعار

sohrab

رشته تحصیلی

عمران.سازه

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

صنعتی شاهرود