تحصیلات
نام مستعار

Soheila

رشته تحصیلی

مهندسی شیمی

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

محقق اردبیلی