تحصیلات
نام مستعار

soheil1371

رشته تحصیلی

مکانیک

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

تربیت مدرس