تحصیلات
نام مستعار

sks.r

رشته تحصیلی

مهندسی عمران – مهندسی سازه

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

آزاد اسلامی واحد شیراز