تحصیلات
نام مستعار

@ seyed

رشته تحصیلی

مکانیک جامدات

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی

دانشگاه

آزاد