تحصیلات
نام مستعار

sephiroth

رشته تحصیلی

سازه

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد