تحصیلات
نام مستعار

sepehr

رشته تحصیلی

مکانیک سطح

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

تهران