تحصیلات
نام مستعار

sbrhyd

رشته تحصیلی

مهندسی مکانیک