تحصیلات
نام مستعار

sara.ferdosi

رشته تحصیلی

مكانيك

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی