تحصیلات
نام مستعار

sanasatt

رشته تحصیلی

مکانیک

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی

دانشگاه

صنعتی امیرکبیر