تحصیلات
نام مستعار

saman786

رشته تحصیلی

مهندسی پزشکی

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد