تحصیلات
نام مستعار

SajedAfzali1

رشته تحصیلی

هوافضا

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی

دانشگاه

امیرکبیر