تحصیلات
نام مستعار

sahar sadeghi

رشته تحصیلی

عمران

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

سمنان