تحصیلات
نام مستعار

saharomran

رشته تحصیلی

ارشد سازه های هیدرولیکی

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

شیراز