تحصیلات
نام مستعار

Saeides

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

فردوسی