تحصیلات
نام مستعار

sadegh ebrahimi

رشته تحصیلی

مهندسی هوافضا

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد