تحصیلات
نام مستعار

s.m.r

رشته تحصیلی

مکانیک- طراحی کاربردی

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد