تحصیلات
نام مستعار

rosa1992

رشته تحصیلی

مهندسی شیمی

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد