تحصیلات
نام مستعار

Reza Pourali

رشته تحصیلی

مهندسی عمران سازه

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

دانشگاه تبریز