تحصیلات
نام مستعار

rezaheydari991

رشته تحصیلی

زلزله

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

شهرکرد