تحصیلات
نام مستعار

reza.talebi

رشته تحصیلی

مکانیک

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی

دانشگاه

AUT