تحصیلات
نام مستعار

rashad

رشته تحصیلی

mechanic

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد