تحصیلات
نام مستعار

Pezhman.Rh

رشته تحصیلی

ژئوتکنیک

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد