تحصیلات
نام مستعار

PejmanFarahmand

رشته تحصیلی

مهندسی مکانیک

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی

دانشگاه

صنعتی بیرجند