تحصیلات
نام مستعار

pedrama

رشته تحصیلی

مهندسی پزشکی

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

امیرکبیر