تحصیلات
نام مستعار

Payam

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد