تحصیلات
نام مستعار

parmida

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد