تحصیلات
نام مستعار

mrwproduct

رشته تحصیلی

Solid mechanic

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

Arak university