تحصیلات
نام مستعار

mostafazeighami

رشته تحصیلی

عمران سازه هیدرولیکی

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

آزاد اسلامی ئاحد مشهد