تحصیلات
نام مستعار

mostafayazdii

رشته تحصیلی

عمران- راه و ترابری

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

علوم و تحقیقات