تحصیلات
نام مستعار

Mojtabaa24

رشته تحصیلی

مهندسی هوافضا

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

صنعتی مالک اشتر