تحصیلات
نام مستعار

Mohsen7070

رشته تحصیلی

مکانیک

دانشگاه

شریف