تحصیلات
نام مستعار

Mohsen09

رشته تحصیلی

طراحی کاربردی

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد