تحصیلات
نام مستعار

mohammadrouhiii

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد