تحصیلات
نام مستعار

mohammad.p

رشته تحصیلی

مهندسی عمران – سازه

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

صنعتی امیرکبیر