تحصیلات
نام مستعار

mobarakian

رشته تحصیلی

مکانیک

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

تهران