تحصیلات
نام مستعار

mirabbas

رشته تحصیلی

مکانیک جامدات

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد