تحصیلات
نام مستعار

miladabolfazli

رشته تحصیلی

Civil

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

Amirkabir