تحصیلات
نام مستعار

mhtk

رشته تحصیلی

مهندسی مکانیک