تحصیلات
نام مستعار

mhedayati

رشته تحصیلی

مهندسی مکانیک

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

دانشگاه اصفهان