تحصیلات
نام مستعار

melody02

رشته تحصیلی

مهندسی مکانیک

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی

دانشگاه

حکیم سبزواری