تحصیلات
نام مستعار

mehran77

رشته تحصیلی

مهندسی عمران سازه

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

شهید چمران اهواز