تحصیلات
نام مستعار

mehdilnk

رشته تحصیلی

ارشد نرم افزار

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

QIAU