تحصیلات
نام مستعار

maziar.engine

رشته تحصیلی

مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

کردستان