تحصیلات
نام مستعار

Masoud Mohammadzadeh

رشته تحصیلی

civil

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری