تحصیلات
نام مستعار

maryam.t

رشته تحصیلی

عمران گرایش سازه

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

فردوسی مشهد