تحصیلات
نام مستعار

mahdi.shah

رشته تحصیلی

مهندسی مکانیک

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی

دانشگاه

صنعتی شاهرود