تحصیلات
نام مستعار

m0hammad

رشته تحصیلی

مهندسی عمران

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

بین المللی امام خمینی