تحصیلات
نام مستعار

lunbar

رشته تحصیلی

عمران . ژئوتکنیک

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

دانشگاه ارومیه