تحصیلات
نام مستعار

linda

رشته تحصیلی

civil

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد